Home
The President
 
 
 
 
UCAPAN PENGGULUNGAN Y.B. TIMBALAN KETUA MENTERI/MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR SABAH DI SIDANG DEWAN UNDANGAN NEGERI PADA 19 APRIL 2007


Tuan Speaker,

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah atas ucapan dasar yang disampaikan di dewan yang mulia ini pada 16 April 2007 yang lalu.

Ucapan TYT telah menyentuh semua aspek dan agenda pembangunan negeri Sabah seperti yang digariskan dibawah RMKe9 dan Halatuju pembangunan dan Kemajuan Negeri Sabah. Tidak syak lagi ucapan tersebut telah menghuraikan secara komprehensif halatuju yang akan memacu negeri Sabah ke arah kemakmuran dan kecemerlangan hinggalah mencapai status negeri maju.

Tuan Speaker,

Pada hemat saya, tumpuan perbahasan atas usul terima kasih selama dua hari bermula Selasa lalu terus memberi penekanan kepada isu-isu yang diutarakan semasa perbahasan Bajet 2007 penghujung tahun lalu.

Sejauhmana melibatkan Kementerian saya, isu-isu seperti pembasmian kemiskinan, paras kemiskinan yang tinggi, penyediaan dan penambahbaikan kemudahan asas khususnya Bekalan Air Luar Bandar dan Bekalan Elektrik Luar Bandar terus diutarakan oleh Ahli-Ahli Yang Berhormat.

PROGRAM-PROGRAM UTAMA

Siling peruntukan RMKe9, peruntukan untuk tahun ini termasuk program-program utama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah banyak disentuh dalam penggulungan atas ucapan Bajet 2007 mahupun usul terima kasih di tahun lalu. Namun demikian beberapa program utama perlu juga disentuh memandangkan program-program tersebut adalah antara usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan kearah mencapai objektif-objektif menseparuhkan kadar kemiskinan dan mensifarkan kemiskinan tegar menjelang tahun 2010 disamping meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar melalui peningkatan liputan kemudahan asas.

Tuan Speaker,

Dengan peruntukan pembasmian kemiskinan Kerajaan Negeri sebanyak RM12 juta tahun ini Kementerian saya akan meneruskan pelaksanaan program Mini Estet Sejahtera atau MESEJ pada tahun ini. Disamping meneruskan sembilan (9) projek MESEJ yang telah bermula, beberapa lokasi baru akan dimulakan.

Dengan peruntukan tersebut Kementerian saya melalui pejabat-pejabat daerah akan terus melaksanakan projek-projek peningkatan pendapatan dalam bidang pertanian, ternakan dan akuakultur khusus bagi golongan miskin tegar.

Peruntukan Kerajaan Persekutuan sebanyak RM27 juta dibawah peruntukan khas pembasmian kemiskinan juga akan mula dibelanjakan bagi tujuan pelaksanaan Program Penempatan Masyarakat Setempat (PPMS) di lokasi-lokasi MESEJ yang telah bersedia untuk dimulakan. Jumlah tersebut tidak termasuk peruntukan atau sumbangan FELDA bagi lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti.

Peruntukan Kerajaan Persekutuan yang disebutkan juga melibatkan sejumlah RM21.0 juta untuk pembinaan rumah KIRT iaitu sebanyak 1,000 buah kesemuanya tahun ini dibawah Program Bantuan Rumah (PBR).

Tuan Speaker,

Satu program pendekatan bersepadu Kerajaan Persekutuan yang dijangka akan mendatangkan impak yang besar kearah usaha membasmi kemiskinan tegar sedang berjalan rancak di salah satu kawasan lubuk kemiskinan negeri ini iaitu Pulau Banggi. Program Berimpak Besar ini yang dikenali juga sebagai projek Agropolitan dan lonjakan mega melibatkan, pada keseluruhannya pembukaan tanah seluas 4,500 hektar untuk tanaman getah, pembinaan projek jalan luar bandar, bekalan air luar bandar dan bekalan elektrik luar bandar disamping pembinaan 200 buah rumah dibawah PPMS dan penternakan ikan dalam sangkar. Projek yang pada keseluruhannya akan menelan belanja RM166 juta ini berupaya mengeluarkan lebih kurang 1,000 orang miskin tegar dan merupakan model pembangunan luar bandar bersepadu yang boleh direplikasikan di lain-lain kawasan lubuk kemiskinan negeri ini.

Walaupun pendekatan in situ atau setempat akan terus dilaksanakan bagi projek-projek pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan pendapatan bagi kelompok miskin tegar, projek yang disebutkan sebentar tadi mempunyai impak yang ketara disamping bersifat mapan ataupun dengan izin, sustainable.

PERBAHASAN

Tuan Speaker,

Menyentuh kepada perbahasan, pertimbangan keatas pengusaha-pengusaha tanah untuk diambil sebagai peserta MESEJ seperti yang dicadangkan oleh Ahli Yang Berhormat dari kawasan Sook bagi MESEJ Kg. Bunang, Sook akan dibuat berdasarkan kelayakan.

Inginlah ditekankan bahawa Program MESEJ bertujuan menyelesaikan masalah miskin tegar di sesuatu kawasan atau lokaliti. Oleh itu KIRT berdaftar adalah sasaran program tersebut. Sekiranya pengusaha tanah di sekitar kawasan berkenaan layak, mereka harus memohon untuk pertimbangan dibawah pendaftaran terbuka miskin tegar yang wujud di setiap pejabat daerah negeri ini. Memandangkan program MESEJ juga melibatkan peruntukan rumah dibawah PPMS iaitu satu program Kerajaan Persekutuan untuk miskin tegar setempat, kelayakan peserta adalah satu pra-syarat utama.

Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini khususnya Yang Berhormat dari Tungku yang membangkitkan isu berkait PPMS MESEJ Kg. Nala, pembinaan setiap PPMS di lokasi MESEJ adalah berdasarkan pelan susunatur.

Saya bersimpati dengan isu atau masalah bekalan air yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat dari Klias; sejauhmana melibatkan Bekalan Air Luar Bandar, Kementerian saya akan berusaha agar perhatian sewajarnya diberikan keatas keperluan tersebut.

Tuan Speaker,

Ahli Yang Berhormat dari Moyog antara lain mencadangkan agar setiap kawasan pilihanraya diperuntukkan kuota yang sesuai dengan keperluan setempat bagi pembinaan rumah KIRT dibawah Program Bantuan Rumah Kerajaan Persekutuan. Sebenarnya kelulusan Kerajaan Persekutuan membina 1,000 buah rumah KIRT dibawah peruntukan khas pembasmian kemiskinan dalam tahun 2007 merupakan satu lonjakan daripada jumlah rumah yang dibina dalam tahun-tahun sebelumnya iaitu 2004 hingga 2006 di semua daerah seluruh Sabah sebanyak 1,183 buah rumah bina baru dan 426 rumah yang dibaikpulih dibawah Program Bantuan Rumah, Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.

Saya yakin pihak berkenaan akan memberi perhatian khusus terhadap perkara ini. Namun demikian, haruslah diingat bahawa Program Bantuan Rumah juga perlu memberi keutamaan kepada kes-kes yang mendesak seperti KIRT yang uzur dan berusia 65 tahun keatas (berjumlah 5,482) disamping golongan Orang Kurang Upaya (berjumlah 4,015) berdasarkan banci miskin tegar setakat Jun 2006. KIRT yang terdaftar berjumlah 23,589.

Tuan Speaker,

Menyentuh pembangunan luar bandar melalui pendekatan Lembaga Kemajuan Wilayah seperti yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat yang sama, saya percaya sebab-sebab yang dinyatakan oleh saya di Dewan Yang Mulia ini di sidang belanjawan tahun 2005 mengapa pendekatan tersebut tidak sesuai dilaksanakan di negeri Sabah adalah cukup jelas. Situasi di negeri yang disebutkan oleh Ahli Yang Berhormat berkenaan adalah berbeza dengan keadaan di negeri Sabah dari banyak segi atau aspek. Jentera pentadbiran Kerajaan Negeri memiliki jabatan-jabatan dan agensi-agensi terlibat sepenuhnya dengan pembangunan hampir kesemua sector disamping kehadiran jabatan-jabatan dan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan yang sedia ada yang berupaya memacu pembangunan di sesuatu wilayah atau daerah melalui pendekatan bersepadu.

Disamping itu pembangunan sesuatu wilayah tidak semestinya ditangani melalui pendekatan LKW. Contohnya ialah Program Berimpak Besar ataupun lonjakan mega yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan di Pulau Banggi seperti yang disebutkan sebentar tadi dimana pendekatan bersepadu berbagai agensi berupaya menukar wajah pulau tersebut termasuk menangani kemiskinan dalam sedikit masa lagi. Pendekatan yang sama di lain-lain kawasan adalah dialu-alukan.

Tuan Speaker,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Moyog dan Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Negeri telahpun mengemukakan cadangan alternatif kepada cadangan LKW Wilayah Utara Sabah iaitu pendekatan Integrated Rural Development Project atau IRDP. Pendekatan tersebut sebenarnya pernah diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan di negeri Sabah pada satu ketika dulu. Dengan merangkumi komponen-komponen pelbagai sector, konsep atau pendekatan IRDP amat sesuai dilaksanakan di negeri ini dimana pendekatan bersepadu diselaraskan melalui Jawatankuasa Bertindak Bersama peringkat negeri ataupun wilayah dan peringkat daerah atau sub-wilayah.

Berkait bekalan elektrik bagi Kg. Togudon di kawasan Moyog yang dibangkitkan, kampung tersebut dan kampung-kampung di sekitarnya antara lain seperti Kibunut, Tipangoh Ulu, Moyog dan Notoruss ada termasuk dalam senarai cadangan projek BELB (grid dan solar) dalam RMKe9.

Tuan Speaker,

Sambil mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Kunak atas penghargaannya kepada Kementerian saya, inginlah dimaklumkan kepada Ahli yang Berhormat berkenaan bahawa memang terdapat sebuah MESEJ Atas Air di Kg. Pangi Kunak bagi pemeliharaan ikan dalam sangkar yang telahpun dimulakan oleh Kementerian ini untuk 15 orang peserta miskin tegar dengan kos RM117,980.00. Peruntukan tersebut akan ditambah melalui peruntukan Kerajaan Negeri. Selain itu peruntukan FELDA yang disalurkan melalui Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM6.635 juta akan dibelanjakan bagi penambahan projek itu disamping pembinaan 150 buah rumah dibawah PPMS dengan peruntukan FELDA tersebut.

Pada satu ketika dahulu satu kawasan juga telah di kemukakan melalui pejabat daerah untuk pelaksanaan MESEJ bagi tanaman sawit. Walaubagaimanapun cadangan MESEJ tersebut tidak diteruskan kerana masalah tapak yang dihadapi dan sehingga kini belum ada cadangan baru.

Bagi projek-projek peningkatan pendapatan seperti penanaman ubi kayu termasuk pusat pemprosesan, Kementerian saya sedia menimbangkannya tertakluk kepada cadangan tapak yang sesuai oleh agensi pembimbing melalui pejabat daerah dan peserta-peserta yang layak. Disamping itu sebelum cadangan pembinaan pusat tersebut dapat ditimbang, komitmen peserta dalam penanaman bahan tersebut dengan jumlah yang mencukupi dan berterusan adalah pra-syarat utama bagi memastikan pusat pemprosesan dapat beroperasi sepenuhnya dan mengelak daripada pembaziran.

Berkait Bantuan Khas Orang-Orang Susah yang dibangkitkan oleh Ahli yang sama, sebenarnya peruntukan tersebut disalurkan oleh Kementerian saya kepada Jabatan Kebajikan Am mulai tahun lalu. Peruntukan RM50 ribu bagi setiap kawasan untuk tahun ini akan dikeluarkan dalam sedikit masa lagi. Sehubungan itu kerjasama semua Ahli Dewan Yang Mulia ini adalah diminta agar mengemukakan penyata laporan perbelanjaan bagi tahun lalu sekiranya belum dilakukan.

Tuan Speaker,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Kawang dan Dewan Yang Mulia ini, kebolehmungkinan (feasibility) penyambungan bekalan air retikulasi bagi kampung-kampung yang masih menggunakan sistem alternatif melalui graviti dan lain-lain adalah tertakluk, antara lain, kepada kapasiti pengeluaran air. Namun demikian, cadangan-cadangan dari pejabat daerah dan Jabatan Air setempat akan sentiasa dikaji oleh pihak berkenaan bagi maksud penyediaan bekalan air sistem retikulasi.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Bingkor dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian saya tidak pernah menyatakan bahawa program MESEJ akan menyelesaikan sepenuhnya masalah miskin tegar di sesuatu kawasan mahupun berupaya dengan sendirinya mensifarkan miskin tegar menjelang 2010. Namun demikian program tersebut yang mana adalah, dengan izin, target specific berupaya melibatkan ramai juga golongan miskin tegar di kawasan berkenaan disamping mempunyai impak yang besar dan mapan kerana pembukaan ladang melibatkan juga pembinaan penempatan dan kemudahan asas sekaligus merobah corak aktiviti pertanian kepada yang lebih tersusun dan diurus dengan baik.

Bagi golongan peladang atau penanam getah yang miskin pula, termasuk pembahagian bibit getah, inginlah dimaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pembasmian kemiskinan merupakan usaha dengan izin, multi-agency yang juga melibatkan Jabatan dan Agensi-Agensi Kerajaan yang lain bagi golongan sasar masing-masing. Saya percaya cadangan Ahli Yang Berhormat berkenaan akan mendapat perhatian sewajarnya Kementerian yang berkenaan.

Tuan Speaker,

Ahli Yang Berhormat dari Kuala Penyu haruslah peka bahawa tidak semua pembangunan di sesebuah daerah dikendalikan oleh Pejabat Daerah, walaupun pejabat daerah adalah dengan izin, privy kepada pelbagai projek dan program yang dilaksana melalui mekanisme pemantauan yang ada khususnya Jawatankuasa Tindakan Daerah.

Sejauhmana pembangunan yang melibatkan Kementerian saya, sejumlah RM220,055.00 dibelanjakan dalam tahun 2006 bagi pelaksanaan 21 buah projek pembangunan kecil. Disamping itu lebih RM290 ribu diperuntukkan awal tahun ini dibawah program pembasmian kemiskinan bagi tambahan projek ternakan ikan dalam sangkar di Menumbok dan projek menternak kambing di 10 buah kampung dalam daerah tersebut.

Dibawah program amenity dan ekonomi desa pula Kementerian saya membelanjakan hampir RM123 ribu tahun lalu bagi program ekonomi dan prasarana desa. Sejumlah RM206,500.00 diperuntukkan awal tahun ini bagi projek ternakan ikan dalam sangkar di Kg. Palu-Palu, Kuala Penyu.

Perbelanjaan yang disebutkan sebentar tadi tidak termasuk peruntukan Kerajaan Persekutuan. Kementerian saya akan meneruskan program-program pembangunan yang memberi faedah kepada rakyat di kawasan Kuala Penyu dalam tahun ini.

Tuan Speaker,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Kawasan Lumadan pendaftaran KIRT di setiap daerah merupakan proses berterusan atau terbuka berdasarkan garispanduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kemajuan Luarbandar dan Wilayah. Bagaimanapun perakuan sewajarnya kepada Kementerian berkenaan di peringkat persekutuan adalah tertakluk kepada penelitian terperinci di peringkat daerah dan lokaliti termasuklah pengesahan butir-butir yang dinyatakan dalam borang berkenaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Balung sememangnyalah setiap program membasmi kemiskinan khususnya kemiskinan tegar dipantau untuk mengetahui impak berbanding objektif utamanya iaitu peningkatan pendapatan secara mapan atau berterusan. Impak keseluruhan program-program tersebut diketahui melalui bancian yang dilaksanakan keatas golongan sasar.

Dari segi peratus perbelanjaan sebenar peruntukan pembangunan luar bandar seperti yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat dari Tanjung Batu, jumlah tersebut bagi program-program pembangunan dibawah Kementerian saya bagi tahun 2006 adalah seperti berikut:-


Jumlah peruntukan: RM44,829,000.00 (empat puluh empat juta lapan ratus dua puluh sembilan ribu)

Perbelanjaan: RM39,420,850.00 ataupun 87.94 peratus.

* perbelanjaan sebenar oleh agensi pelaksana adalah berdasarkan flimsy Jabatan Bendahari Negeri iaitu RM38,893,644.46.

Tuan Speaker,

Berkait penubuhan daerah penuh atau kecil seperti yang dicadang oleh Ahli Yang Berhormat dari Gum-Gum inginlah dinyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa penubuhan pusat pentadbiran tidak semestinya dapat menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang diharapkan oleh masyarakat setempat selain mempunyai halangan dari segi keberkesanan kos. Disamping itu kutipan hasil dan juga keupayaan jabatan-jabatan dan agensi Kerajaan untuk menubuhkan cawangan di setiap daerah atau daerah kecil perlu juga dikaji memandangkan perkara tersebut adalah asas kepada rasional penubuhan sesuatu daerah atau daerah kecil. Pada satu ketika dahulu kajian penubuhan daerah kecil mendapat bantahan kerana boleh menjejas rancangan meluaskan kawasan perkadaran PBT yang sedia ada. Sehubungan itu sebarang cadangan sedemikian memerlukan penghalusan dari berbagai aspek.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Membakut MESEJ Kg. Binsuluk dirancang untuk pelaksanaan dalam tahun ini juga tertakluk kepada kelulusan kawasan cadangan oleh Jawatankuasa Penggunaan Tanah Daerah dan pengukuran kawasan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Sugut MESEJ bertujuan membasmi kemiskinan tegar setempat ataupun dengan izin, pockets of poverty melalui kegiatan ekonomi yang mapan. Pendekatan bagi membasmi kemiskinan tegar melibatkan ramai KIRT memerlukan kaedah berskala besar seperti yang sedang dilaksanakan di Pulau Banggi menerusi program lonjakan mega. Sehubungan itu adalah dicadangkan agar Jawatankuasa SPKR daerah yang diterajui oleh Pegawai Daerah dapat mencadangkan Program Berimpak Besar untuk dilaksanakan di kawasan yang sesuai bagi pertimbangan pihak Kerajaan Persekutuan.

Berhubung pelaksanaan MESEJ saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Liawan atas sokongan beliau. Pada prinsipnya seberapa yang boleh perancangan program tersebut tidak bertujuan melibatkan kawasan-kawasan yang sudah diduduki.

Bagaimanapun pelaksanaannya adalah tertakluk juga kepada kawasan tanah Kerajaan yang belum bermilik dan mencukupi serta tersedia disamping mengambilkira aspek keberkesanan kos kerana program tersebut melibatkan juga penyediaan kemudahan asas dibawah komponen PPMS.

Tuan Speaker,

Dengan penjelasan-penjelasan yang mampu diberi sebagai jawapan ataupun input kepada isu-isu yang dibangkitkan disepanjang perbahasan usul ucapan terima kasih, saya menaruh harapan pencapaian ataupun prestasi program-program dan projek Kementerian saya mahupun pihak Kerajaan Persekutuan yang berkenaan akan mengatasi pencapaian dibawah RMKe8.

Atas keyakinan dan harapan sedemikian adalah menjadi hasrat kita semua untuk memastikan kejayaan dan pencapaian sepenuhnya Halatuju pembangunan dan kemajuan Negeri Sabah dan RMKe9.

“Let us tackle poverty together” kita mempunyai rekod yang tepat statistic KIRT

Pitas – 2,566 KIRT (bawah 60) 1,618, ada kumpulan yg produktif, ada yang kurang Aupaya, ada yang tidak produktif, perlu diberi tumpuan oleh ahli YB sekalian.

(YB Philip Lasimbang – apa criteria kurang upaya?) Jwb – criteria ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan, adalah baik seminar yang kita cadangkan kelmarin, adalah tujuan kita mengumpulkan analisis maklumat2 ini, harapan kita, kolum produktif

Tongod – KIRT

Kota Belud

Papar – 1,928 KIRT

Tuaran – 1,805 KIRT

Semporna – 1,383 KIRT

Nabawan – 1,386 KIRT

Tenom – 1,193 KIRT

Beluran – 1,146 KIRT

Kudat – 1,032 KIRT

Ranau – 931 KIRT

Tawau – 835 KIRT

Sandakan – 899 KIRT

Kota Marudu – 616 KIRT

Kunak – 676 KIRT

Tambunan – 496 KIRT

Penampang – 455 KIRT

Keningau – 407 KIRT

Beaufort – 328 KIRT

Kinabatangan – 236 KIRT

Membakut – 275 KIRT

Lahad Datu – 209 KIRT

Kota Kinabalu – 283 KIRT

Kuala Penyu – 205 KIRT

Sipitang – 153 KIRT

Paitan – 68 KIRT

Telupid – 72 KIRT

Pensiangan – 10 KIRT

Labuk Sugut – 1 KIRT

Jumlah KIRT Sabah 23,589, Produktif 14,092, Tidak Produktif 5482, OKU 4015. Hasil bancian hingga 30 Jun 2006.

Basalie – bekalkan senarai KIRT kepada semua daerah dan wakil rakyat agar dapat membantu mengenal dan mengesan serta apa jua bantuan.

Lasimbang – Adakah ini dalam website KPLB supaya boleh akses, supaya kita boleh focus.

Jwb – Sebenarnya senarai ini ada dalam Pejabat Daerah, kita juga mengarahkan agar semua YB dilibatkan agar YB dapat membantu dan mengenalpasti dalam lawatan2. Bila mesyuarat SPKR (Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat) peringkat daerah dapat dibincangkan dan diatasi. Ahli2 YB perlu jumpa DO atau ADO untuk menerima senarai2 berkenaan, kalau ada masalah beritahu kementerian.

Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Vesak bagi penganut ugama Buddha dan selamat menyambut Pesta Kaamatan kepada masyarakat Kadazandusun-Murut.

Tuan Speaker,

Saya mohon menyokong.

Terima kasih.

 

 
 

 

 

 

Copyright © Sabah United Party (Parti Bersatu Sabah), Malaysia. All rights reserved.
First published: 22-SEP-1997   Updated: 07-MAY-2003 Email: webmaster